โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

Personnel

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 • thumbnail

  นายเจษฎา ชนะเดช

  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป

 • thumbnail

  นายสมบูรณ์ ชูหอยทอง

  ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาวสุภานันท์ พรหมแสน

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  ว่าที่ร้อยตรีสุภฤกษ์ สิงห์โต

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวจิระนันท์ วงศ์ใหญ่

  ครู

 • thumbnail

  นายคมสันต์ ใหม่พรหม

  ครู

 • thumbnail

  นางหทัยรัฐ ศรีวิลัย

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวอัศวนี กิติกุล

  ครู

 • thumbnail

  นายศาสตรา โกษาวัง

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายสุทธพิ ร ในยะแจ่ม

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางชัญญภัค ธินะ

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นายสุกฤษ ชมพูวัง

  พนักงานราชการ

^