โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

Personnel

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

 • thumbnail

  นางมณิชญา ยอดมูลดี

  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล

 • thumbnail

  นางสาวศิริวรรณ ประหารภาพ

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวกนกวรรณ จุ่มปี

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวนฐมน รักประยูร

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวโสภิดา ทองศรี

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายธนพันธ์ จอมศักดิ์

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นายศุภกร แย้มย้ิม

  พนักงานราชการ

^