โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางเสมอจิต ชูหอยทอง

กลุ่มบุคลากรผู้อำนวยการโรงเรียน

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^