โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

Personnel

ฝ่ายกิจการนักเรียน

 • thumbnail

  นายณัฐกฤษฎ์ กาญจนาธิวัฒน์

  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียน

 • thumbnail

  นางสาวณัฐณิชา กองจันทร์

  ครูชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

 • thumbnail

  ว่าที่ร้อยตรีสุภฤกษ์ สิงห์โต

  ครู

 • thumbnail

  นายณัฐพงษ์ ปู่ดี

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายทัศวรรษ อุดไชย

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  ว่าที่ ร.ต.หญิง เปรมประภา ศรีทา

  พนักงานราชการ

^