โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ได้เข้ารับการประเมิณสถานศึกษาพอเพียง

^