โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

พิธีเปิด ร้านค้าเพื่อกิจการสังคม ร้านหลานย่า โรงเรียนศรีสังวาลย

^