โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ เลี้ยงอาหารกลางวัน

^