โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

งาน วันคนพิการสากลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2559

^