โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

ร่วม พิธีวันครูเชียงใหม่ 60 "พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่

^