โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

พี่ ๆ จากธนาคารออมสิน ภาค 8 ได้จัดกิจกรรม ออมสินเพื่อน้อง

^