โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

ครอบครัว อัศวณิชชากร และคณะ ร่วมจัดงานเลี้ยงอาหารกลางวัน

^