โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

รับการประเมินเชิงประจักษ์ เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรีย

1
^