โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

ชมรมผู้เกษียณ คณะวิทยาศาตร์ มช. เยียมชมโรงเรียน

^