โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

ตัวแทนครอบครัว หัตถกิจโกวิท ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเร

^