โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

กองพลทหารราบที่ ๗ จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน

^