โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ150 ปี วิทยาศาสตร์ไทย

1
^