โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

เทคนิคเชียงใหม่ จิตอาสา บริการวิชาชีพ"เราทำความดี ด้วยหัวใจ

^