โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

กิจกรรม '' วันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

^