โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

กิจกรรม "ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ"ตามหลักปรัชญาของเศรษฐ

^