โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา เข้าพรรษา วันเฉลิมพระพรรษา วันคล้ายวันสรรคต

^