โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

ประชุมสมาคมผู้ปกครองนักเรียนและครูโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

^