โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9

^