โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

วันสมเด็จย่า 2560 16 ปีใต้ร่มพระบารมีสมเด็จย่า

^