โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

ต้อนรับคณะผู้บริหารคณะกรรมการสถานศึกษาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

^