โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

คณะจากประเทศสิงคโปร์เยี่ยมชมโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

^