โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

สมาชิกลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 92

^