โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

Personnel

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 • thumbnail

  นายสมบูรณ์ ชูหอยทอง

  ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

 • thumbnail

  นางธัญลักษณ์ ต้นหนองดู่

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายเจษฎา ชนะเดช

  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาวจิระนันท์ วงศ์ใหญ่

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางหทัยรัฐ ศรีวิลัย

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายคมสันต์ ใหม่พรหม

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางชัญญภัค ธินะ

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นายไกรวิชญ์ พุทธโยธา

  ลูกจ้างรายได้สถานศึกษา

^