โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
ในวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
เพื่อให้นักเรียนเล็งเห็นความสำคัญของวันเด็ก
ได้แสดงความรู้ ความสามารถ และกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์
ภายใต้คำขวัญ "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย "

ประมวลภาพกิจกรรม...

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^