โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

ฝึกทักษะอาชีพเบเกอรี่

ฝึกทักษะอาชีพเบเกอรี่
วันที่ 29 สิงหาคม 2563 ครูและนักเรียน โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
ได้ฝึกทักษะอาชีพเบเกอรี่ ขนมปังไส้หมูหยองและขนมปังไส้สังขยาใบเตย
เพื่อจำหน่าย ณ ร้านหลานย่า ร้านค้าเพื่อกิจการสังคม
ของโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
ตามโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำ
เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีรายได้ระหว่างเรียน
และสามารถนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้

ประมวลภาพกิจกรรม...เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^