โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

กิจกรรม วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563

กิจกรรม วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563
วันที่ 28 สิงหาคม 2563  โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่   
ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ประจำปี 2563 
ภายในกิจกรรมมีฐานให้นักเรียนได้เรียนรู้และทำกิจกรรมหลากหลาย
โดยการสอนแบบ STEM Education ซึ่งนำความรู้ในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ เข้ามาบูรณาการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
อาทิ ฐานHand/Up,ฐานศรลมชวนคิด ชี้ทิศบอกทาง,ฐานบิงโกหรรษาเสริมสร้างสติปัญญา
ฐานเจลแอลกอฮอล์ DIY , ฐานประดิษฐ์ของเล่นจากวงจรไฟฟ้า 
ฐานเรียนรู้เสียงด้วยบอร์ด Makey Makey , ฐาน 3D Printer ,ฐาน Smart Farm
และ ฐานแขนกล 
ประมวลภาพกิจกรรม...


 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^