โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

การลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1 / 2562


ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

การลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล

ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่  1 / 2562

ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2562  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

( เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน)

วันที่  14 มกราคม 2562

ณโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

ประมวลภาพกิจกรรม...

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^