โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

ต้อนรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ศึกษาดูงาน

^