โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

กิจกรรมค่ายทักษะชีวิตของนักเรียนพิการซ้อน ประจำปี 2563

^