โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

ดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ และอาชีพ โรงเรียนคุณธรรม ตามรอยสมเด็จย่า

^