โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

บริษัท 10 FORWORD ในพิธีมอบหุ่นยนต์เพื่อใช้ในการเขียนโค้ดควบคุม

^