โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายไกรวิชญ์ พุทธโยธา

กลุ่มบุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป

ตำแหน่งลูกจ้างรายได้สถานศึกษา

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^